سفر با قطار در سال 1964 ( 1343 )وارد عصر جدیدی شد . در این زمان قطار سریع السیری بین توکیو و اوزاکا شروع به حرکت کرد که این مسافت را در نصف زمان همیشگی طی می کرد . این قطار قبل از شروع بازی های المپیک 1964 ( 1343 ) آغاز به کار کرد و حدود 202 کیلومتر در هر ساعت ، سرعت داشت . سرعت این قطار آن چنان خاص بود که به نمادی از ژاپن تبدیل شد و در سه سال اول کار خود ، 100 میلیون مسافر را جا به جا کرد .