برخی خیام را شاگرد ابن سینا و بعضی شاگرد امام موفق نیشابوری می دانند . اما اینکه واقعا خیام شاگردی ابن سینا را کرده باشد ، کمی دور از ذهن به نظر می رسد ، به این دلیل که از نظر زمانی با هم تفاوت داشته اند ، با این حال در جایی خیام از ابن سینا به عنوان استاد خود یاد می کند ، اما این کلام بعد معنوی داشته ، چون در اوایل دوران زندگی خیام ، ابن سینا و ابوریحان بیرونی به پایان عمر خود رسیده بودند ، با این حال خیام را جانشین ابن سینا و استاد فلسفه مادی ، ریاضیات ، منطق و متافیزیک می دانند  . خیام در کنار ابو علی سینا ، ابوریحان بیرونی و محمد زکریای رازی چهار دانشمندی هستند که در سال 2009 ایران مجسمه ای با سبک معماری هخامنشی به دفتر سازمان ملل متحد در وین فرستاده بود ، این مجسمه در ورودی سازمان ملل قرار گرفته است .